Er mwyn dathlu bod Campfa Singleton Chwaraeon Abertawe yn agor ar ddydd Sul, rydym ni wedi cyflwyno Sul y Staff ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn golygu y cei di dy gyflwyno i aelod arall o’r staff bob wythnos, yma ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe. Bob wythnos, byddwn ni’n ychwanegu’r holl broffiliau at y wefan er mwyn i ti gael edrych yn ôl i wirio a wyt ti wedi colli un! Dere i gwrdd â’r tîm…

Dom Prescott

Dom yw ein Dirprwy Reolwr sy’n gofalu am waith rheoli cyfleusterau Singleton a chyfleusterau’r Bae o ddydd i ddydd. Hefyd, mae’n gofalu am archebion bloc ar gyfer cyfleusterau dan do ar draws y ddau gampws, hynny yw, yr holl bethau technegol ar yr ap a’r wefan! Y tu allan i’r gwaith, mae Dom wrth ei fodd yn teithio ac mae wedi ymweld â thros 40 gwlad ledled y byd. Hefyd, mae’n dwlu ar amrywiaeth o chwaraeon, gan gynnwys rhwyfo, nofio a phêl-fasged.

Dylan Kesh Segelov-Comley

Dylan yw ein Cynorthwy-ydd Chwaraeon yma yn Chwaraeon Abertawe. Mae ei rôl yn cynnwys y gweithrediadau yn y Canolfannau Chwaraeon (safleoedd Singleton a’r Bae). Fel un o gyd-ddatblygwyr y dosbarthiadau Evolve, mae’n mwynhau amserlennu ac arwain  yr holl ddosbarthiadau ffitrwydd Evolve. Efallai bydd rhai ohonoch chi yn ei adnabod os ydych chi wedi bod i ddosbarth gyda ni o’r blaen! Mae ganddo gariad at chwaraeon, yn enwedig rygbi a phêl-droed. Mae hyfforddi yn y gampfa’n rhan fawr o’i arferion beunyddiol, ac mae’n ei helpu i gadw’n iach yn gorfforol ac yn feddyliol. Ei reol aur yw nad oes llewys ar ddiwrnod y breichiau…oes rhywun arall sy’n cytuno?!

Jordan Evans

Y cyntaf o’r ddau Jordan sydd gyda ni yng Nghampfeydd Chwaraeon Abertawe. Jordan Evans yw un o’n Cynorthwywyr Chwaraeon ac mae’n rhoi help llaw gyda rhaglenni hyfforddi, dosbarthiadau Evolve yn ogystal â chynnal a chadw’r cyfleusterau. Pan na fydd ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe, mae’n treulio ei amser yn heicio yn yr ardal leol yn ogystal â nodi trenau. Dywed helô wrtho y tro nesaf byddi di’n ei weld ef yn y gampfa!

Jordan Poole

Yr ail Jordan yn y tîm! Mae Jordan yn Rheolwr ar Ddyletswydd ar draws dwy Gampfa Chwaraeon Abertawe. Mae’n helpu i reoli’r gampfa o ddydd i ddydd, ac mae ei ffocws ef ar y polisïau a’r gweithdrefnau. Mae Jordan yn sicrhau bod yr holl brotocolau cywir ar waith er mwyn bodloni safonau iechyd a diogelwch…yr holl hwyl a sbri! Yn ystod ei amser hamdden, ac ar ôl ei holl ddyletswyddau fel tad, mae’n chwarae rygbi i glwb Bonymaen ond mae’n hoff o bob math o chwaraeon yn gyffredinol ac mae’n dwlu ar gymdeithasu gyda’i ffrindiau hefyd!

Wel, dyna’r tîm sydd yma ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe a gobeithio bod hyn yn dy helpu i ddod i adnabod y bobl y byddi di’n eu gweld ar y ddau safle. Os oes angen i chi gysylltu â thîm yn uniongyrchol, edrycha yma.