Fel cwsmer gwerthfawr a defnyddiwr Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe (WNPS) hoffem eich diweddaru ynghylch amseroedd nofio i glybiau a phryd mae sesiynau nofio ar gael.

Fe wyddoch mae’n debyg ein bod wedi cael ein gorfodi i newid ein hamserlenni a chanslo sesiynau nofio yn ddiweddar, a hynny’n aml ar fyr rybudd. Hoffem ymddiheuro am hyn.

Mae’n anffodus iawn ein bod wedi gorfod canslo sesiynau oherwydd nad oes digon o achubwyr bywyd wedi bod ar gael i ddarparu yswiriant llawn ar ochr y pwll.

Fel y gwelsoch yn y cyfryngau mae’n debyg, mae recriwtio o fewn y diwydiant hamdden wedi bod yn broblem fawr ers diwedd y pandemig ac mae hyn yn effeithio arnom ni hefyd. Yn ogystal, mae prinder achubwyr bywyd yn broblem o fewn y DU gyfan ac rydym yn mynd i’r afael â hynny drwy ymgyrch recriwtio a rhaglen hyfforddi.

Rydym yn rhagweld y bydd y grŵp cyntaf o ymgyrch recriwtiaid achub bywyd yn ymuno â ni y mis nesaf a bydd hyn o gymorth i wella’r problemau canslo. Ymhellach, rydym yn cynnal cwrs achub bywyd ym mis Gorffennaf, gan obeithio y byddwn yn gallu recriwtio rhagor o staff achub bywyd.

Rydym yn ymwybodol bod canslo sesiynau nofio ar fyr rybudd yn rhwystredig a hoffem eich sicrhau nad yw’r penderfyniad i wneud hyn yn un hawdd.

Fodd bynnag, ni allwn beryglu eich diogelwch. Os nad oes digon o achubwyr bywyd ar gael i ddarparu yswiriant priodol i gadw nofwyr yn ddiogel, y peth cywir i’w wneud yw canslo’r sesiwn.

Gallwch ein cynorthwyo drwy chwilio am y wybodaeth ddiweddaraf am ein hamserlen cyn cychwyn ar eich taith i ddod i’r pwll.

Bydd ein gwefan https://www.swanseabaysportspark.wales yn cael ei diweddaru’n rheolaidd. Gallwch hefyd edrych ar Ap Parc Chwaraeon Bae Abertawe, ond cofiwch bwyso REFRESH i gael y neges ddiweddaraf.

Gallwch hefyd ffonio i wirio: 01792 513592

Diolch am eich dealltwriaeth a’ch amynedd yn ystod y cyfnod hwn. Dymunwn gadw ein pyllau ar agor ichi gymaint ag y gallwn, ond rhaid hefyd cynnal ein hymrwymiad i’ch cadw’n ddiogel a chyfforddus pan fyddwch chi yma. Ceisiwch fod o gymorth i’n staff fod o gymorth i chi os gwelwch yn dda.

Byddwn yn parhau i’ch diweddaru ynghylch newidiadau i drefniadau amserlenni dros yr wythnosau nesaf a hoffwn ddiolch ichi am eich dealltwriaeth a’ch amynedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich aelodaeth neu os hoffech fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i wnp@swansea.ac.uk.