Canllawiau Cyffredinol

Peidiwch â dod i mewn i’n cyfleusterau os ydych wedi cael prawf positif am Covid-19.


Peidiwch â dod i mewn i’n cyfleusterau os ydych yn profi, neu wedi profi yn ystod y 10 niwrnod diwethaf, symptomau Covid-19, gan gynnwys:

 • Peswch newydd, parhaus
 • Tymheredd uchel
 • Colli ymdeimlad o arogl neu flas neu’r ddau


Peidiwch â dod i mewn i’n cyfleusterau os yw rhywun yn eich cartref wedi cael symptomau Covid-19 neu brawf positif am Covid-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf


Peidiwch â dod i mewn i’n cyfleusterau os yw rhywun o’r Rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu wedi cysylltu â chi a dweud wrthych am hunanynysu yn ystod y 10 niwrnod diwethaf.

Os bydd rhywun yn mynd yn anhwylus gyda symptomau Covid-19 yn ystod sesiwn, rhaid i’r unigolyn:

 • adael ar unwaith, gan osgoi cysylltiad ag eraill, arwynebau, a chyfarpar
 • hysbysu trefnydd y grŵp/aelod o staff y cyfleuster cyn gynted â phosib
 • cadw at ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhaid i unigolion/trefnwyr grwpiau hysbysu staff y ganolfan am achos tybiedig o COVID-19 ar unwaith

Dylech chi barhau i gadw pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd.

Dylai cwsmeriaid sy’n agored i niwed ofyn am arweiniad meddygol cyn dod i’r cyfleusterau.

Bydd staff yn parhau i ddarparu gwasanaeth Cymorth Cyntaf. Bydd pobl sydd wedi’u hanafu yn cael eu hannog i roi triniaeth i’w hunain lle y bo’n bosib, a bydd staff Cymorth Cyntaf cymwysedig yn goruchwylio. Lle nad yw hyn yn bosib, mae staff wedi cael cyfarpar diogelu personol (“PPE”) priodol i roi triniaeth yn ddiogel.

Dilynwch yn fanwl yr holl ganllawiau a’r gweithdrefnau hylendid fel y nodir ar yr arwyddion o amgylch y cyfleusterau

Mae’n rhaid i’r holl staff, myfyrwyr, cwsmeriaid ac ymwelwyr barhau i wisgo gorchuddion wyneb tra byddant ar y safle. Felly, sylwch ar y canlynol:

 • Rhaid i bob cwsmer/defnyddiwr wisgo gorchudd wyneb wrth symud o amgylch cyfleusterau dan do Chwaraeon Abertawe, ond gellir eu tynnu yn ystod sesiynau.
 • Anogir gorchuddion wyneb i bob cwsmer/defnyddiwr wrth deithio i/o/rhwng cyfleusterau awyr agored, ond gellir tynnu’r rhain yn ystod sesiynau. Serch hynny, mae mygydau a gorchuddion yn dal i fod yn ddull diogelu synhwyrol wrth symud o le o le yn yr awyr agored

Rhaid cadw at reolau’r cyfleusterau bob amser

Gellir parcio yn y ddau faes parcio arwyneb gro, a gofynnwn i gwsmeriaid barcio gan adael pellter diogel rhwng cerbydau. Caiff rhan o’r maes parcio gro cefn ei neilltuo i ganiatáu mynediad diogel i gerddwyr

Bydd mynediad i’r adeilad drwy’r brif fynedfa. Gofynnir i gwsmeriaid ‘gadw i’r chwith’ yn y coridor i’r ystafelloedd newid a’r trac dan do.

Rhaid archebu pob sesiwn ymlaen llaw drwy ein system archebu ar-lein (ar gael yma), dros y ffôn (01792 602400 / 07870 244761) neu drwy e-bost – ahc.sbsp@abertawe.ac.uk

Ni chaiff cwsmeriaid fynediad i’r swyddfa.

Bydd cyflenwadau hylif diheintio dwylo mewn sawl man yn y cyfleusterau (dan do ac awyr agored). Gofynnwn i chi eu defnyddio yn ôl yr angen.

Bydd peiriannau gwerthu Hydrachill ar gael, ond ni fydd y peiriant diodydd poeth ac oer ar gael.

 • Mae ystafelloedd newid ar gael ar gais i’w defnyddio ar ôl cadw lle
 • Uchafswm o 6 pherson ar y tro mewn ystafell – ni allwch adael eich eiddo yn yr ystafelloedd newid
 • Caiff yr ystafelloedd eu diheintio ar ôl sesiynau
 • Gemau (Timau)
 • Uchafswm o 6 pherson ar y tro mewn ystafell
 • Chwaraewyr yn unig – dim hyfforddwyr/ffisiotherapyddion etc
 • Dim sgyrsiau tîm
 • Rhoddir blaenoriaeth i’r timau oddi cartref

Caiff ystafelloedd eu diheintio rhwng timau

Bydd y toiledau yn y dderbynfa ar gael.

Byddwn yn parhau i adolygu oriau agor pob cyfleuster yn rheolaidd.

Peidiwch â rhannu cyfarpar lle bynnag y bo modd

Os yw athletwyr yn bwriadu dod gyda hyfforddwr, yn gyntaf rhaid iddynt gadarnhau gyda staff y cyfleuster bod hyn yn bosib. Mae hefyd angen manylion pob hyfforddwr at ddibenion tracio ac olrhain.

Os archebir sesiynau grŵp, cyfrifoldeb trefnwyr grwpiau yw sicrhau bod enwau a rhifau cyswllt pawb sy’n cymryd rhan (gan gynnwys hyfforddwyr) yn cael eu casglu a’u cadw at ddibenion Profi, Tracio ac Olrhain. Yn y sefyllfa hon, byddwn ni, Prifysgol Abertawe, yn cadw gwybodaeth gyswllt ar gyfer trefnwyr grwpiau yn unig.

Cyfrifoldeb trefnydd y grŵp/swyddogion COVID yw sicrhau y glynir wrth yr holl reoliadau. Bydd methu cydymffurfio’n arwain at ganslo archebion y dyfodol.

Y Trac Awyr Agored

Rhaid i holl ddefnyddwyr unigol y Trac Awyr Agored archebu lle a thalu ar-lein cyn ei ddefnyddio.

Os yw athletwyr yn bwriadu dod yng nghwmni hyfforddwr, rhaid iddynt roi manylion yr hyfforddwr wrth archebu sesiwn. Mae Chwaraeon Abertawe’n gofyn am fanylion athletwyr a hyfforddwyr at ddibenion Tracio, Olrhain a Diogelu.

Bydd mynediad i’r trac awyr agored drwy’r gât i gerddwyr ger y llinell derfyn 100m. Dylai defnyddwyr adael drwy’r gât i gerddwyr wrth ymyl yr ardal taflu’r pwysau ag arwyneb gro (gweler y map). Bydd y gatiau ar agor yn ystod oriau agor er mwyn lleihau pwyntiau cyffwrdd.

Mae hylif diheintio dwylo ar gael wrth y cynhwysyddion cyfarpar a’r pwynt mynediad.

Mae sesiynau grŵp ar gael ar gyfer athletwyr o bob oedran. Bydd niferoedd yn gyfyngedig i 100 o athletwyr ar y mwyaf ynghyd â hyfforddwyr, a chaniateir uchafswm o 30 mewn grŵp ynghyd â hyfforddwyr.

Amseroedd y trac yw: 

 • Dydd Llun – Dydd Iau 09:00-10:30, 10:30-12:00, 12:00-13:30 (Sbrintio a Phellter yn unig) 14:00-15:30 a 15:30 – 17:00
 • Dydd Sadwrn – Dydd Sul               09:30-11:00 a 11:00 – 12.15

Bydd sesiynau unigol (y tu allan i oriau clybiau) yn gyfyngedig i uchafswm o 100 o athletwyr ar draws pob disgyblaeth, fel a ganlyn:

 • Digwyddiadau Trac – 50 o athletwyr
 • Digwyddiadau Maes – 50 o athletwyr

Byddwn yn adolygu nifer y defnyddwyr a ganiateir a’i gynyddu’n rheolaidd wrth i’r cyfyngiadau ganiatáu am hynny a phan fernir ei bod hi’n ddiogel gwneud hynny

Mae’r rheolau defnyddio fel a ganlyn:

 • Bydd y cae mewnol ar gael i daflwyr.

Anogir taflwyr i ddefnyddio eu cyfarpar eu hunain lle bynnag y bo modd. Rhaid dychwelyd cyfarpar y stadiwm i’r storfa cyfarpar yn syth ar ôl eu defnyddio i’w diheintio.

Naid Uchel a’r Naid Bolyn

 • Bydd staff yn diheintio’r mat glanio cyn ac ar ôl pob sesiwn grŵp
 • Bydd staff yn diheintio’r barau a’r pyst cyn ac ar ôl pob sesiwn grŵp

Clwydi

 • Ar gael ar gais
 • Bydd staff yn diheintio clwydi cyn iddynt gael eu defnyddio am y tro cyntaf bob dydd
Cyrtiau Tennis

Caniateir gemau sengl a pharau rhwng chwaraewyr o aelwydydd gwahanol bellach.

Dim ond cyrtiau 1, 4 a 6 fydd ar gael i’w llogi.

Rhaid talu £5 yr awr i logi’r cwrt cyn chwarae

Mae’r amseroedd un-awr hyn ar gael:

 • Dydd Llun – dydd Gwener – 09:00 – 20:00
 • Dydd Sadwrn – dydd Sul –  09:00 – 16:00

Mae’r rheolau defnyddio yn cyd-fynd â chanllawiau’r LTA fel a ganlyn:

 • Rhaid i chwaraewyr ddefnyddio eu racedi a’u peli tennis eu hunain – ni fydd y rhain ar gael i’w llogi
 • Bydd y gatiau ar agor drwy’r amser i leihau pwyntiau cyffwrdd.
Caeau Glaswellt

I gyrraedd y caeau, dilynwch yr arwyddion perthnasol – caniateir mynediad cyffredinol ar y llwybr troed wrth ymyl Lôn Sgeti gyda defnyddwyr yn cadw i’r chwith

Bydd mynediad i’r cae mewnol drwy’r gatiau ger y Pafiliwn.

Bydd toiledau a chyfleusterau golchi dwylo ar gael wrth ymyl y Pafiliwn.

Bydd hylif diheintio dwylo ar gael wrth fynedfa’r trac ac ar y llwybr cerdded i’r caeau ac oddi yno.

Rhaid i chwaraewyr ymatal rhag poeri a rhannu poteli dŵr

Bydd staff Prifysgol Abertawe yn gofalu bod cyfarpar megis goliau ac amddiffynwyr pyst yn cael eu diheintio cyn ac ar ôl eu defnyddio

Bydd arwyddion yn amlinellu’r rheolau ac yn atgoffa defnyddwyr amdanynt.

Cyfrifoldeb trefnwyr grwpiau yw sicrhau bod manylion tracio ac olrhain perthnasol yn cael eu cofnodi a’u cadw ar gyfer yr holl ddefnyddwyr a hyfforddwyr.

Dylai grwpiau/clybiau/timau sicrhau cydymffurfiaeth â chanllawiau eu cyrff llywodraethu cenedlaethol penodol ar gyfer dychwelyd yn ddiogel i chwarae

Dylid rhoi gwybod i staff y cyfleuster am ddefnyddwyr heb awdurdod drwy ffonio 01792 602400 / 07870 244761 neu drwy ffonio tîm Diogelwch y Campws yn uniongyrchol ar 01792 604271.

Caeau Hoci

Bydd staff yn diheintio goliau a llochesi ar ddechrau pob dydd.

Mae mannau diheintio wedi’u lleoli ar brif lwybrau’r ardal lle mae’r meysydd i wasanaethu’r ddau gae

Rheolau defnyddio’r caeau:

 • Uchafsymiau chwaraewyr y caeau – rhaid i bob clwb sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau eu cyrff llywodraethu cenedlaethol perthnasol ar bob adeg.
 • Dylai clybiau/timau sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cyrff llywodraethu cenedlaethol bob amser

Cofiwch mai cyfrifoldeb trefnydd y grŵp/swyddogion COVID yw sicrhau y glynir wrth holl reolau’r cyfleuster – gallai diffyg chydymffurfio arwain at ganslo archebion yn y dyfodol

Y Trac Dan Do

Mae angen archebu pob sesiwn ymlaen llaw drwy ein system archebu ar-lein (ar gael yma).

Gofynnir i gwsmeriaid gadw i’r chwith wrth fynd i’r Trac Dan Do drwy’r coridor.

Bydd angen manylion athletwyr a hyfforddwyr at ddibenion Tracio, Olrhain a Diogelu. Os yw athletwyr yn bwriadu dod yng nghwmni hyfforddwr, rhaid iddynt roi manylion yr hyfforddwr wrth archebu sesiwn.

Bydd aelod o’r staff ar ddyletswydd yn y Trac Dan Do yn ystod sesiynau. Bydd ar gael i gynghori ar ddefnyddio’r cyfleusterau a’r cyfarpar, i reoli a chyfeirio llif y defnyddwyr, darparu mynediad at gyfarpar a rhoi cymorth cyntaf.

Bydd cyflenwadau hylif diheintio ar gael wrth fynedfa’r Trac Dan Do, ac yn yr ardal storio cyfarpar.

 Ar gyfer sesiynau athletau, bydd niferoedd yn gyfyngedig i uchafswm o 60 person yn hyfforddi, gan gynnwys hyfforddwyr / gwirfoddolwyr/cyfarwyddwyr. Rhennir y niferoedd hyn fel a ganlyn:

Mae’r cyfnodau amser canlynol ar gael i’r cyhoedd:

 • Dydd Llun – 14:00-15:30 & 15:30-17:00
 • Dydd Mawrth – 14:00-15:30 & 15:30-17:00
 • Dydd Mercher – 14:00-15:30 & 15:30-17:00
 • Dydd Iau – 14:00-15:30 & 15:30-17:00
 • Dydd Gwener – 14:00-15:30 & 15:30-17:00
 • Dydd Sadwrn – 09:30-11:00 & 11:00-12:30
 • Dydd Sul – 09:30-11:00 & 11:00-12:30
Ystafell Pwysau

Ni fydd mwy na 3 athletwr ac un hyfforddwr yn cael ei defnyddio ar yr un pryd.

Rhaid i ddefnyddwyr gadw lle ymlaen llaw.

Gwylwyr

Mae’r eisteddle athletau ar gael i’w ddefnyddio bellach. (450 Gallu) Mae’r balconi gwylio hoci bellach ar gael i’w ddefnyddio ar gais (100 Gallu)