Rydym ni am i’n cwsmeriaid deimlo’n ddiogel wrth ddefnyddio ein cyfleusterau. O ganlyniad i bandemig Covid-19, rydym ni wedi rhoi sawl gweithdrefn diogelwch ar waith a gofynnwn yn garedig i bob cwsmer gydymffurfio â nhw wrth ddefnyddio ein cyfleusterau.

Canllawiau Cyffredinol

Peidiwch â dod i mewn i’n cyfleusterau os ydych wedi cael prawf positif am Covid-19. Peidiwch â dod i mewn i’n cyfleusterau os ydych yn profi, neu wedi profi yn ystod y 10 niwrnod diwethaf, symptomau Covid-19, gan gynnwys:

  • Peswch newydd, parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Colli ymdeimlad o arogl neu flas neu’r ddau


Peidiwch â dod i mewn i’n cyfleusterau os yw rhywun yn eich cartref wedi cael symptomau Covid-19 neu brawf positif am Covid-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf

Peidiwch â dod i mewn i’n cyfleusterau os ydych wedi dychwelyd o wlad y tu allan i ardal deithio gyffredin y DU yn y 10 niwrnod diwethaf.

Os bydd unrhyw un yn mynd yn sâl gyda symptomau Covid-19 yn ystod sesiwn, rhaid iddynt:

  • adael ar unwaith, gan osgoi cysylltiad ag eraill, arwynebau, ac offer
  • hysbysu trefnydd y grŵp/aelod o staff y cyfleuster cyn gynted â phosibl
  • cadw at ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhaid i unigolion/trefnwyr grwpiau hysbysu staff y ganolfan am achos tybiedig o COVID-19 ar unwaith

Rhaid cadw pellter cymdeithasol bob amser oni nodir yn wahanol

Dylai cwsmeriaid sy’n agored i niwed ofyn am arweiniad meddygol cyn mynychu

Bydd staff yn parhau i ddarparu gwasanaeth Cymorth Cyntaf. Bydd pobl sydd wedi’u hanafu yn cael eu hannog i roi triniaeth i’w hunain lle y bo’n bosibl, gyda staff Cymorth Cyntaf cymwys yn goruchwylio. Lle nad yw hyn yn bosibl, mae staff wedi cael cyfarpar diogelu personol (“PPE”) priodol i roi triniaeth ddiogel.

Dilynwch yn fanwl yr holl ganllawiau a’r gweithdrefnau hylendid fel y nodir yn yr arwyddion o amgylch y cyfleusterau.

Mae gorchuddion wyneb bellach yn orfodol i’r holl staff, myfyrwyr, cwsmeriaid ac ymwelwyr tra byddant ar y safle felly fe’ch cynghorir:

  • Rhaid i bob cwsmer/defnyddiwr wisgo gorchudd wyneb wrth symud o amgylch cyfleusterau dan do Chwaraeon Abertawe, ond gellir eu tynnu yn ystod sesiynau.
  • Anogir gorchuddion wyneb i bob cwsmer/defnyddiwr wrth deithio i/o/rhwng cyfleusterau awyr agored, ond gellir tynnu’r rhain yn ystod sesiynau. Serch hynny, mae mygydau a gorchuddion yn dal i fod yn ddull diogelu synhwyrol wrth symud o le o le yn yr awyr agored

Rhaid cadw at reolau’r ganolfan bob amser.

Os archebir sesiynau grŵp, cyfrifoldeb trefnwyr grwpiau yw sicrhau bod enwau a rhifau cyswllt pawb sy’n cymryd rhan (gan gynnwys hyfforddwyr) yn cael eu casglu a’u cadw at ddibenion Profi, Tracio ac Olrhain. Yn y sefyllfa hon, byddwn ni, yn cadw gwybodaeth gyswllt ar gyfer trefnwyr grwpiau yn unig.

Prif Gampfa

Mae lle i 60 o bobl ar hyn o bryd. Bydd rhaid cyrraedd a gadael y gampfa drwy dderbynfa Parc Chwaraeon Bae Abertawe.

Ar eich ymweliad cyntaf, ewch i’r dderbynfa i gael cerdyn, tynnu eich llun a gwirio eich aelodaeth.

Unwaith y byddwch wedi cael cerdyn, symudwch ymlaen i’r trydydd barryn (sydd agosaf at ffenestr gwylio’r pwll).

I’r rhai hynny sydd eisoes wedi cael eu cardiau ac rydym wedi gwirio eich aelodaeth, gofynnwn i chi gyrraedd ar amser ar gyfer eich dosbarthiadau.

Sganiwch eich cerdyn ar y darllenydd RFID neu gyda’r bar côd ar banel y gwydr.

Unwaith byddwch wedi mynd trwy’r barryn, dilynwch y system unffordd ar ôl y corridor cyswllt nes i chi gyrraedd y gampfa.

Bydd y lifft ar gael pan fydd angen, dim ond un person yn y lifft ar y tro oni bai fod yr ail berson o’r un aelwyd neu os bydd angen cymorth.

Wrth ddrws y gampfa bydd angen i chi sganio eich cerdyn aelodaeth eto ar y darllenydd RFID neu’r darllenydd côd bar i gael mynd i mewn i’r gampfa.

Bydd aelod o staff ar gael wrth dderbynfa’r gampfa drwy’r amser i gael gwybodaeth neu gymorth.

Gadewch yn brydlon ar ddiwedd y sesiwn fel y gall yr holl gyfarpar a mannau cyffwrdd gael eu glanhau gan staff cyn y sesiwn nesaf.

Ewch allan o’r gampfa drwy allanfa ddynodedig y gampfa, gan droi i’r dde yn ôl i’r system unffordd a mynd at y dderbynfa ac allan i’r maes parcio.

Wrth adael y gampfa, gwisgwch eich gorchudd wyneb wrth symud o amgylch y cyfleusterau.

Mae peiriannau dŵr ar gael drws nesaf i’r lifft a thu mewn i ddrws y gampfa; bydd angen i chi ddod â’ch potel eich hun. Mae poteli ar gael yn y peiriant hefyd.

Rheolau’r Gampfa

Dylech lynu wrth yr holl arwyddion diogelwch yn y gampfa.

Glanhewch gyfarpar cyn ac ar ôl ei ddefnyddio gyda’r deunyddiau  glanhau a ddarperir.

Golchwch eich dwylo’n rheolaidd.

Ar adegau prysur dylech gyfyngu ar yr amser a dreulir ar un darn o gyfarpar.

Ceisiwch hyfforddi ar eich pen eich hun neu gydag un person arall o’r un aelwyd.

Mae’r ystafelloedd newid ar gau ar hyn o bryd, felly gwisgwch yn barod ar gyfer ymarfer corff, gan gynnwys esgidiau addas. Nid yw jîns a fflip-fflops yn addas.

Ni allwch ddefnyddio’r loceri ar hyn o bryd, peidiwch â dod â bagiau I’r gampfa, os oes gennych fag dylech ei gadw gyda chi drwy’r amser.

Dylai ffilmio at ddibenion techneg ar eich cyfer chi’n unig. Os bydd pobl eraill yn y ffilm, cofiwch ofyn am eu caniatâd. Os nad yw hyn yn bosib, peidiwch â ffilmio.

Dylech dynnu’r platiau o’r barrau a’r peiriannau unwaith y byddwch wedi gorffen eu defnyddio a’u dychwelyd i’r man y daethpwyd o hyd iddynt.

Dylech dynnu eich esgidiau pan fyddwch yn codi’n unig, ac yna dylech eu gwisgo’n syth.

Os ydych yn defnyddio sialc at ddefnydd personol, gwnewch hynny ar y platfformau ac yna dylech lanhau unrhyw lanast.

Nid oes hawl dod â thywel chwys i’r gampfa, defnyddiwch y rholyn glas a ddarperir.

Byddwch yn ymwybodol o’r bobl o’ch cwmpas a allai fod yn bryderus wrth ddychwelyd i’r gampfa. Cadwch eich pellter a pheidiwch â symud cyfarpar o’i leoliad gwreiddiol er eich diogelwch chi.

Ar hyn o bryd mae archebion y gampfa yn 75 munud o hyd a gellir eu harchebu drwy ap Parc Chwaraeon Bae Abertawe.

Badminton

Rhaid cadw cyrtiau badminton drwy ein porth archebu ar-lein newydd neu ar yr Ap (gallwch ei lawrlwytho nawr o’r Play Store neu’r App Store – chwiliwch am Swansea Bay Sports Park).

Mae’r sesiynau’n para am 1 awr.

Dewch â’ch cyfarpar gyda chi. Ni allwch rentu ar hyn o bryd. Ni chaniateir rhannu cyfarpar.

Chwarae unigol ac mewn parau (rhwng yr un aelwyd/aelwydydd estynedig – un aelwyd arall). Bydd yr un pâr yn chwarae gyda’i gilydd am y sesiwn.

Gadewch y cwrt yn brydlon ar ddiwedd eich sesiwn.

Gallwch gael mynediad i’r cyrtiau badminton drwy dderbynfa SBSP. Dilynwch holl weithdrefnau diogelwch y cyfleuster sydd ar waith gan gynnwys gwisgo gorchudd wyneb a diheintio eich dwylo wrth gyrraedd.

Dylech gyrraedd ar amser ar gyfer eich sesiwn

Os dyma eich tro cyntaf, ewch i’r dderbynfa i gael cerdyn, llun a dilysu’r gweithgaredd.

Unwaith bydd gennych eich cerdyn neu ar ymweliad dilynol, ewch yn syth tuag at y barryn.

Defnyddiwch y trydydd barryn (agosaf at ffenestr gwylio’r pwll).

Ewch drwy’r corridor cysylltu, drwy borth y ganolfan chwaraeon ac yna ar hyd balconi’r Neuadd Chwaraeon i gyrraedd y grisiau pellaf.

Ewch i lawr y grisiau ac ewch i ochr bellaf y neuadd lle bydd y cyrtiau wedi’u gosod i chi.

Mae gadael i’r gwrthwyneb i gyrraedd, yn ôl i SBSP ac allan i’r maes parcio.

Cyrtiau Sboncen

Rhaid archebu cyrtiau sboncen drwy ein porth archebu ar-lein newydd neu drwy’r Ap (lawrlwythwch nawr o’r Play Store neu’r App Store – chwiliwch am Swansea Bay Sports Park).

Mae’r sesiynau’n para 1 awr, ond rydym yn gofyn i chi adael ar ôl 50 munud er mwyn osgoi croesi’r sesiwn nesaf.

Dewch â’ch cyfarpar eich hun. Ni allwch rentu cyfarpar ar hyn o bryd. Ni chaniateir rhannu cyfarpar.

Cadewch y cwrt yn brydlon ar ddiwedd y sesiwn.

Byddwch yn cyrraedd y cyrtiau drwy dderbynfa SBSP. Dilynwch holl weithdrefnau diogelwch y cyfleuster sydd ar waith gan gynnwys gwisgo gorchudd wyneb a diheintio eich dwylo wrth gyrraedd.

Dylech gyrraedd ar amser ar gyfer eich sesiwn.

Os dyma eich ymweliad cyntaf, ewch i’r dderbynfa i gael cerdyn, tynnu llun a dilysu eich gweithgaredd.

Unwaith bydd gennych eich cerdyn neu ar ymweliadau dilynol, ewch tuag at y barryn.

Defnyddiwch y trydydd barryn (agosaf at ffenest gwylio’r pwll).

Ewch drwy’r corridor cysylltu ac yna dilynwch ran gyntaf y system unffordd tuag at y gampfa.

Unwaith byddwch yn cyrraedd gwaelod y grisiau (gyferbyn ag ystafelloedd newid y dynion), trowch i’r chwith tuag at y cyrtiau sboncen.

Trowch y goleuadau ymlaen a gwiriwch fod y cwrt yn glir cyn dechrau chwarae (mae swits y goleuadau ar y wal y tu allan i’r cwrt)

Peidiwch â sychu eich dwylo ar y wal wrth chwarae

Ar ôl 50 munud, gadewch yn brydlon gan droi i’r chwith allan o’r cwrt ac yna ddilyn y system unffordd yn ôl i’r dderbynfa ac allan i’r maes parcio.

Dosbarthiadau

Rhaid archebu drwy ein porth archebu ar-lein newydd neu drwy’r Ap (lawrlwythwch nawr o’r Play Store neu’r App Store – chwiliwch am Swansea Bay Sports Park).

Mae’r dosbarthiadau’n para rhwng 30 munud ac 1 awr.

Os dyma yw eich ymweliad cyntaf, ewch i’r dderbynfa i gael cerdyn, tynnu llun a dilysu eich gweithgaredd.

Dosbarthiadau’r Pafiliwn (Pilates ac Ioga)

Unwaith bydd y gwiriadau ar yr ymweliad cyntaf wedi’u cwblhau neu os mai dyma eich ail ymweliad, ewch tuag at y Pafiliwn.

Gadewch y dderbynfa a cherddwch ar hyd y llwybr cerdded i ddiwedd adeilad y Ganolfan Chwaraeon. Yna, cerddwch ar draws y maes parcio rhwng y Ganolfan Chwaraeon a’r Pafiliwn, ewch i lawr y llethr i flaen y Pafiliwn. (byddwch yn ofalus o draffig yn y maes parcio).

Unwaith byddwch o flaen y Pafiliwn, agorwch y drws ar yr ochr dde ac ewch i fyny’r grisiau ac i mewn i ddarlithfa’r Pafiliwn.

Gofynnir i gwsmeriaid sicrhau bod y grisiau’n glir cyn mynd i mewn, er mwyn osgoi pasio pobl yn rhy agos. Bydd arwyddion ‘Cadwch i’r chwith’ yn eu lle.

Bydd 15 munud rhwng sesiynau i atal grwpiau rhag gorgyffwrdd.

9 yw’r nifer uchaf o leoedd ar gyfer gweithgareddau corfforol a dosbarthiadau yn y ddarlithfa (yn seiliedig ar 1 person fesul 9m2).

Bydd aelod o staff neu hyfforddwr y dosbarth yn cymryd cofrestr cyn i’r dosbarth ddechrau.

Dewch â’ch mat a’ch potel ddŵr eich hun.

Mae’r ystafelloedd newid yn y Pafiliwn ar gau ar hyn o bryd, felly dewch wedi gwisgo’n barod.

Dosbarthiadau’r Ganolfan Chwaraeon (Evolve Blast, Evolve Strength ac Evolve Unlimited)

Unwaith bydd y gwiriadau ar yr ymweliad cyntaf wedi’u cwblhau neu os mai dyma eich ail ymweliad, cerddwch tuag at y trydydd rhwystr (agosaf at ffenestr gwylio’r pwll).

Ewch ar hyd y corridor cyswllt nes i chi gyrraedd cyntedd y ganolfan chwaraeon.

Dilynwch y corridor (yr un llwybr â badminton) i’r grisiau pellaf. Ewch i lawr y grisiau a thrwy’r drysau dwbl i ben pellaf y neuadd.

Bydd aelod o staff neu hyfforddwr y dosbarth yn aros yn y neuadd i helpu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau cyfarpar cyn ac ar ôl ei ddefnyddio gan ddefnyddio’r cynnyrch glanhau a ddarperir.

Ewch allan drwy’r allanfa dân yn y Neuadd, gan arwain at y fynedfa flaen i Barc Chwaraeon Bae Abertawe.

15 fydd y nifer mewn dosbarth dan do gan gynnwys yr hyfforddwr a 30 yn yr awyr agored gan gynnwys yr hyfforddwr.