Mae tîm Parc Chwaraeon Bae Abertawe wrth ei fodd â chanlyniadau prosiectau diweddar, ac yn teimlo bod pob un ohonynt wedi ychwanegu gwerth go iawn at yr hyn mae’r cyfleuster yn ei gynnig, a’r trysor mwyaf yw anecs campfa newydd sbon ar Gampws y Bae – mae’r cyfleuster Cryfder a Chyflyru hwn, sydd o’r radd flaenaf ac yn hygyrch i bob aelod wedi trawsnewid darpariaeth campfa’r Brifysgol yn gyfan gwbl!

Gwerth y grant cychwynnol gan CCAUC oedd £1.5m ar gyfer cyfleusterau newydd y Bae, a chwblhawyd y gwaith i gyd o fewn 12 mis:

 • Dechreuodd y prosiect cyntaf, y man chwarae amlddefnydd (“MUGA”) newydd, ym mis Ionawr 2022, a chafodd ei drosglwyddo ym mis Ebrill 2022.
 • Cafodd yr ystafell amlbwrpas ei chwblhau a’i throsglwyddo ym mis Medi 2022.
 • Cwblhawyd gwaith y Llwybr Campfa ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2022.
 • Dechreuodd gwaith anecs y gampfa ym mis Mehefin 2022, gan ddod i ben ym mis Ionawr 2023.

Man Chwarae Amlddefnydd (“MUGA”)

Mae’r MUGA newydd yn golygu uwchraddio’n sylweddol ar y cylch pêl-fasged sengl a oedd ar Gampws y Bae gynt, gan ddarparu cwrt pêl-fasged/pêl-rwyd maint llawn, caeedig, dan lifoleuadau – a rhydd i bawb eu defnyddio am ddim ar sail ad hoc/cerdded heibio, yn unol â’r drefn a fu gynt.

Ystafell Amlbwrpas

Mae’r ystafell Amlbwrpas yn ychwanegiad gwych at gyfleusterau Parc Chwaraeon Bae Abertawe. A chanddi naws ‘golau ac agored’ a golygfa odidog, mae’r ystafell yn berffaith fel gofod cyfannol, a byddai hefyd yn ddefnyddiol at ddibenion eraill, megis man cyfarfod, profi, dadansoddi fideos… mae rhestr yr opsiynau’n tyfu o hyd.

Llwybr Campfa

Wedi’i leoli mewn rhan gymharol ddiarffordd o’r campws, mae’r Llwybr Campfa yn cynnig lleoliad delfrydol i unigolion sydd am hyfforddi yn yr awyr agored, neu i ffwrdd o amgylchedd y gampfa dan do. Mae 7 gorsaf ar gael, ac ystod fawr o ymarferion posib, gan gynnig llawer o opsiynau hyfforddi.

Mae cyfanswm o saith gorsaf ar y llwybr campfa newydd:

 • Mainc ymgodi
 • Bar ymdynnu triphlyg
 • Bariau paralel
 • Ysgol uwchben
 • Gostwng/codi coesau
 • Bocsys plyo
 • Rig gweithgar
Cynllun o’r Llwybr Campfa Awyr Agored ar Gampws y Bae

Anecs Campfa’r Bae

Mae anecs campfa newydd y Bae yn gyfleuster cryfder a chyflyru o’r radd flaenaf, y gall pob myfyriwr ei ddefnyddio waeth beth fo’i safon o ran chwaraeon. Mae anecs campfa’r Bae wedi mwy na dyblu gofod llawr y gampfa, ac wedi gwella’n sylweddol y cyfleusterau a’r offer sydd ar gael gennym.

Yn yr anecs mae 4 rhesel lawn, 4 llwyfan codi, a 3 hanner rhesel (sy’n cynnig 11 gweithfan), gyda mynediad ar bob gorsaf at blatiau bympar neu blatiau graddnodedig a detholiad o farbelau ar gyfer codi Olympaidd/Pŵer.

Mae stribed cae pob tywydd (“astroturf”) ar gyfer sledau/”prowlers”, peiriant cyrcydu â gwregys, peiriant gwrthdroi hyper, yn ogystal ag offer cyflyru megis dau beiriant rhwyfo, 2 beiriant sgïo a 2 feic ymosod, rhaffau brwydr, pwysau tegell.

Mae’r Gampfa ‘L’ yn ddatblygiad sylweddol sydd bron yn treblu maint ardal y dymbelau ac yn cynyddu’r dewis o ddymbelau rhwng 2.5kg a 60kg sy’n cynyddu fesul 2.5kg. Erbyn hyn mae hefyd yn cynnig holl beiriannau ymwrthedd y ganolfan. Mae’r ystafell Gardio wedi cael melin draed newydd, Atomau Beic Taeret ac wedi treblu maint yr ardal ymestyn.

Mae pob eitem wedi’i gorchuddio â haen arfordirol wrth-rwd i wella ei gwydnwch. Mae hyn yn hanfodol wrth ddod i gysylltiad â’r tywydd newidiol a geir ar y Bae ar adegau!

Os nad ydych wedi cael cyfle i archwilio cyfleusterau chwaraeon Campws y Bae, dyma’ch cyfle.

Eisiau ymaelodi â’r gampfa? Cliciwch yma i weld ein dewisiadau aelodaeth.