Mae Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe yn credu bod dysgu nofio a chadw’n heini yn bwysig i bob oedran ac adlewyrchir hyn yn ein Rhaglen Ysgol Ddŵr gynhwysfawr.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wersi nofio a dosbarthiadau dyfrol sy’n darparu ar gyfer pobl o bob oed a gallu.

Mae ein staff Ysgol Ddŵr yn athrawon a hyfforddwyr cymwys a phrofiadol iawn sy’n dilyn fframwaith “Dysgu Nofio Cymru” (LTSW) Nofio Cymru a Chynllun Cymwysterau’r Gymdeithas Achub Bywyd Brenhinol (RLSS).

Sblasio a Chwarae

Mae Sblasio a Chwarae yn sesiwn hwyliog wedi ei hanelu at blant a theuluoedd.  Rydym yn darparu amrywiaeth o deganau a fflotiau i chwarae gyda nhw, ynghyd â cherddoriaeth boblogaidd briodol.

Edrychwch ar ein hamserlen am fanylion yn ymwneud â phryd mae’r dosbarthiadau hyn yn cael eu cynnal.

Argymhellir yn gryf i chi archebu lle, mae’r sesiwn hon yn boblogaidd iawn. 

Sblasio a Chwarae Dan 16 Am Ddim

Nofio am ddim i bawb dan 16 oed yn ystod sesiynau SBLASIO AM DDIM a SBLASIO GWYLIAU (rhaid cofrestru gyda ni yn y dderbynfa)

Sblasio Am Ddim

  • ddim ar gael ar hyn o bryd

Sblasio Gwyliau

  • ddim ar gael ar hyn o bryd

Byw, Dysgu, Nofio – Gwersi yn WNPS

Gwersi i Blant

Rydym yn cynnig ystod gynhwysfawr o ddosbarthiadau nofio sy’n darparu ar gyfer plant o bob oed a gallu. 

Oherwydd COVID rydym yn cynnal rhaglen gyfyngedig ar hyn o bryd. Cysylltwch â’r Dderbynfa ar 01792 513513 i drafod gallu eich plentyn a’r gwersi sydd ar gael

Y Blynyddoedd Cynnar

SwigodSblash
Mae 4 lefel o gynnydd yn Swigod, gyda sgiliau dyfrol yn datblygu’n raddol drwy gydol pob lefel.

Dysgir oedolion cyfrifol sut i gefnogi’r plentyn drwy gemau, caneuon a gweithgareddau hwyliog ar themâu. Mae tystysgrif ar gael ar gyfer pob lefel rydych yn cwblhau’n llwyddiannus.
Mae’r fframwaith Sblasio yn annog plant ifanc i ddarganfod yr amgylchedd dyfrol yn gynyddol annibynnol a dan arweiniad er mwyn datblygu hyder dŵr, wedi’i anelu’n benodol at blant 3+ oed.

Mae 6 lefel o ddilyniant yn Sblasio, gyda sgiliau dyfrol yn datblygu’n raddol drwy gydol pob lefel, gyda’r plentyn yn dod yn fwyfwy annibynnol yn y dŵr.

Tonnau

Dechreuwyr
7 +
Yma yn WNPS, gwnaethom gydnabod amser maith yn ôl, yn gyffredinol, nid yw plant 7+ oed eisiau dysgu mewn gwersi ochr yn ochr â phlant 4-6 oed. Yn union fel yn yr ysgol – maent eisiau cael hwyl a dysgu nofio gyda phlant eu hoedran eu hunain, ar gyflymder sy’n cyd-fynd â’u hoedran deallusol. Mae ein hathrawon yn cydnabod hyn hefyd, a dyna pam mae ein gwersi’n hwyl ac yn addas ar gyfer oedran, tra’n parhau i ystyried pryderon hyder posibl. Nid yw dechreuwyr 7+ yn rhan o’r Fframwaith Dysgu nofio presennol, fodd bynnag, mae’n gyfuniad o Donnau 1-3.

*Sylwch fod angen i’ch plentyn fod yn 1.25m o daldra i fynychuTon 1
Nodau
1. Datblygu hyder yn y dŵr
2. Bod yn ddiogel tra yn y dŵr, ac wrth fynd i mewn ac allan o’r pwll
3. Dysgu technegau arnofio, rhodli ac anadlu sylfaenol
4. Dechrau dysgu nofio yn eich blaen, nofio ar eich cefn ac un ai
strôc frest neu bili pala, gyda chymhorthion os oes angen

Ton 2Nodau
1. Gallu neidio i’r pwll
2. Gwella technegau rhodli, arnofio ac anadlu
3. Llithro gyda’ch corff mewn ystum lliflin
4. Nofio pellteroedd byr o nofio yn eich blaen, nofio ar eich cefn ac un ai strôc frest neu bili pala, heb gymhorthion
Ton 3Nodau
1. Casglu gwrthrych o lawr y pwll
2. Gwella rhodli ac arnofio
3. Dysgu sut i droedio dŵr
4. Dysgu’r Cod Diogel
5. Nofio pellteroedd byr yn gwneud bob un o’r pedair strôc: nofio yn eich blaen,
nofio ar eich cefn, strôc flaen a phili pala, heb gymorthion
Ton 4Nodau
1. Dysgu sut i wneud ciciau dolffin dan ddŵr
2. Dysgu’r ystum HELP
3. Gwella technegau arnofio a throedio dŵr
4. Gwella techneg pob un o’r pedair strôc
Ton 5Nodau
1. Dysgu neidiau siapiau gwahanol
2. Dysgu sut i wneud trosben ymlaen a sefyll ar eich dwylo yn y dŵr
3. Gwella technegau rhodli a goroesi personol
4. Nofio pellteroedd hirach wrth wneud pob un o’r pedair strôc, gan gynnwys hyd (25 metr) o’ch hoff strôc

Ton 6Nodau
1. Dysgu sut i gynhesu’n iawn ar gyfer ymarfer corff a pham
2. Dysgu sut i wneud trosben yn ôl, plymio arwyneb pen yn gyntaf a phlymio o eistedd
3. Gwella technegau goroesi personol, gan gynnwys nofio gyda dillad amdanoch
4. Nofio pellteroedd hirach wrth wneud pob un o’r pedair strôc, gan ganolbwyntio ar dechneg

Ton 7Nodau
1. Dysgu sut i blymio’n ddwfn
2. Gwella sgiliau arnofio, rhodio, troedio dŵr a chylchdroi
3. Nofio pellteroedd hirach ym mhob un o’r pedair strôc a nofio Cymysgedd Unigol
4. Nofio fel rhan o dîm mewn ras gyfnewid

Hwyl a Sgiliau

Clwb Dŵr – Ffitrwydd Ieuenctid
Mae hwn yn gwrs gwych i blant sydd wedi cwblhau’r rhaglen Dysgu Nofio, ond sydd am barhau â gweithgareddau dyfrol a chynnal neu wella eu ffitrwydd.
Mae pob strôc wedi’i chynnwys yn y cwrs hwn gan ganolbwyntio ar bellteroedd cynyddol a gwella stamina tra’n cynnal techneg strôc. Mae hwn yn ddechrau gwych ar gyfer datblygu ffitrwydd dyfrol gydol.


Clwb Dŵr – Aqua Allsorts

Ein clwb ieuenctid yn y pwll! Mae hwn yn gwrs gwych i blant sydd wedi bod drwy’r rhaglen dysgu nofio, wedi diflasu ar hyfforddiant lôn ond eisiau parhau â gweithgareddau dyfrol.

Mae gweithgareddau drwy gydol y cwrs yn amrywio ac yn cynnwys hyfforddiant achub bywyd/diogelwch dŵr, polo dŵr bach, noson ras hwyliog gydag ychydig o hyfforddiant strôc a thechneg yn cael ei daflu ymhen rhai wythnosau i gadw sgiliau a stamina a gaffaelwyd eisoes drwy’r brif raglen wersi.

Mae’n cŵl yn ein pwll!

Gweithgareddau’n cynnwys:
– Ffitrwydd 
– Paratoi ar gyfer ymarfer corff
– Ymarferion pwysau corff
– Maeth ar gyfer perfformiad ymarfer corff
– Nofio
– Sgiliau a strôc a gwmpesir yng nghamau diweddarach Ysgol Ddŵr
– Nofio ar gyfer iechyd a ffitrwydd
– Rasio unigolion/tîm
– Cwrs rhwystrau sy’n cyfuno sgiliau
– Defnyddio cymhorthion nofio (esgyll ac ati). DS Nid yw’n cynnwys snorcelio ar hyn o bryd
– Achub Bywydau
– Ystumiau HELP a Haid
– Achub Taflu
– Cyrraedd o’r Ochr gyda Chymorth Achub
– Cario/nôl eitem, gyda phartner
– Cwrs rhwystrau sy’n cyfuno sgiliau
– Cydamseru
– Cydamseru wedi’i gysoni a pherfformiad sgiliau (dan ddŵr, arnofio, gwthio a llithro ac ati) mewn grwpiau bach
– Polo/Pêl-fasged Dŵr
– Ymarfer sgiliau – Taflu, Dal ac ati. Polo/Pêl-fasged Dŵr wedi’i Addasu

Clwb Dŵr – Strôc/Techneg
Mae ein dosbarth techneg strôc ar gyfer y rhai y tu hwnt i Gam 7 yn gyfle gwych i ddatblygu techneg strôc, stamina a ffitrwydd o ansawdd pellach. I gyd wedi’u cyflwyno mewn awyrgylch hwyliog a chyfeillgar, heb yr her o ddechrau’n gynnar a threfn hyfforddi drylwyr.

Achub Bywydau


RLSS Dechreuwyr Efydd
Dechreuwyr – gwersi achub bywydau ar gyfer plant! Efydd yw’r lefel mynediad i’r rhaglen wobrwyo achub bywydau wych hon i blant. Wedi’i gynllunio ar gyfer plant rhwng 8 a 12 oed mae’r gwobrau’n cynnig cyfle i ddilyn rhaglen sgiliau achub bywydau RLSS strwythuredig, gan gynnwys Diogelwch Dŵr, Achub, Hunan-achub ac Ymatebion Brys. Nodau Dechreuwyr yw:

– Addysgu Sgiliau Achub Bywydau
– Cynyddu Cymhwysedd Nofio
– Datblygu Sgiliau Goroesi mewn Dŵr
– Datblygu Hyder, Menter a Phenderfynu
– Datblygu Gwaith Tîm ac Arweinyddiaeth
– Cymdeithasu, dysgu sgiliau, gwneud ffrindiau, cadw’n heini ac yn iach am oes!
RLSS Dechreuwyr ArianGwobr achubwr bywyd RLSS Dechreuwyr ar lefel ganol. Mynd â sgiliau sylfaenol ymhellach a herio cyfranogwyr ar allu nofio a sgiliau achub bywydau. Ffordd wych o gymdeithasu, dysgu, cael hwyl a gwneud ffrindiau – i gyd mewn amgylchedd iach a diogel


RLSS Dechreuwyr a Meistri

Y lefel uchaf o Ddechreuwyr Achub Bywydau. Unwaith y bydd y cam hwn wedi’i gyflawni, mae plant yn llawer mwy diogel yn y dŵr ond mae ganddynt ddigon i’w ddysgu o hyd am ddiogelwch dŵr personol ac achub bywydau ac yn gyffredinol mae’n symud ymlaen i wobrau Goroesi ac Achub RLSS.


RLSS Goroesi ac Achub

Mae ein rhaglen achub bywydau a ddyfarnwyd gan yr RLSS yn her fwy i’r rhai dros 12 oed sydd wedi cwblhau Dechreuwyr Aur neu’r rhai dros 12 oed sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn achub bywydau. Mae’r cyrsiau’n baratoad gwych ar gyfer gyrfa ym maes achub bywydau a dewisir rhai plant i fod yn gynorthwywyr gwirfoddolwyr Dechreuwyr Achubwr Bywyd. Yn ogystal, o 16 oed ymlaen, gallant ddefnyddio eu sgiliau i ymgymryd â chymwysterau achub bywydau neu addysgu.

Gwersi i Oedolion

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wersi nofio i oedolion o bob gallu, i wella eu sgiliau dŵr a’u ffitrwydd. Gall fod yn anodd iawn penderfynu pa lefel gallu sy’n addas i chi – dylai’r canllaw isod fod yn help!

Hyder Dŵr

Nod y cwrs hwn yw mynd â rhywun drwy’r daith o fod yn anghyfforddus gyda bod yn y dŵr, drwodd i rywun sy’n gallu arnofio’n hyderus a dechrau gyrru eu hunain ymlaen, yn ddiogel ac yn rhwydd drwy’r dŵr. Yna, pan fyddwch yn awyddus i ddysgu nofio’r strôc, gallwch symud ymlaen i’n dosbarthiadau Oedolion sy’n Dechrau.

Dechreuwyr

Bydd pwyslais cychwynnol y lefel hon yn gweithio ar ystum y corff yn y dŵr ac yna’n datblygu, i adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer nofio a fydd yn sail i berfformiad techneg nofio gadarn. Yn ogystal â dod yn gwbl “gartrefol” ar ac o dan ddŵr, bydd y nofiwr yn datblygu rheolaeth mewn anadlu yn y dŵr ac yn dechrau arbrofi gyda’r gwahanol ddulliau o ddefnyddio’r cymalau i yrru ymlaen.

Gwella

Y ffocws yn y lefel hon yw meithrin gallu yn elfennau sylfaenol gyriant, gan ddefnyddio’r prif strociau nofio gyda phwyslais parhaus ar bwysigrwydd lliflinio’n dda a rheoli anadlu’n dda. Unwaith y cyflawnir graddau derbyniol o allu sylfaenol yn y sgiliau sylfaenol, mae’n bryd symud ymlaen i ddatblygu nofio mwy effeithlon. Mae’r lefel hon hefyd yn cydgrynhoi’r ystod ehangach o ddisgyblaethau dyfrol cysylltiedig yn ogystal â darparu ar gyfer datblygu gwell ymwybyddiaeth ac arbenigedd mewn diogelwch dŵr personol a nofio goroesi.

Uwch

Yn ogystal â datblygu’r brif strôc nofio ymhellach, mae’r categori hwn yn gyflwyniad i gamau cynnar hyfforddiant mewn nofio cystadleuol; yn darparu sail ar gyfer nofio fel rhan o ffordd iach o fyw; ac yn parhau gyda gweithgareddau mwy datblygedig yn y disgyblaethau eraill. Mae datblygiad y don nofio aerobig sylfaenol a chyflymder nofio wedi’u hintegreiddio o fewn y Rhaglen.

Mae’r cam hwn hefyd yn canolbwyntio ar atgyfnerthu techneg effeithiol, y sgiliau rasio sy’n gysylltiedig â nhw ac ystod addas o ddriliau ac arferion. Mae’r camau olaf yn cyflwyno agweddau mwy ymestynnol ar ddatblygu hyfforddiant.

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Mae rhywbeth i bawb yn y rhaglen hon p’un a ydych newydd ddechrau ar y daith i weithgareddau dŵr neu os ydych yn hyfforddi nofio’n ddifrifol ar gyfer eich hun neu gystadleuaeth. Rydym yn adolygu ac yn datblygu’r sesiynau a gynigiwn yn barhaus i sicrhau y gallwch wneud y gorau o’ch Pwll Cenedlaethol.

Mae gennym lawer o gwsmeriaid yn dychwelyd wythnos ar ôl wythnos i elwa o’r hyfforddiant gwych ac i ymarfer gyda ffrindiau – hen a newydd! Os ydych chi’n mwynhau Triathlon, Nofio Ffitrwydd, Aerobeg Dŵr neu unrhyw chwaraeon dŵr, mae gennym ddosbarth i’ch cadw’n heini – sy’n dda i’r corff a hyd yn oed yn well i’r meddwl.

Pan fyddwch yn ymweld â ni, cofiwch ddod â photel ddŵr i’ch ail-hydradu’n synhwyrol a rhoi gwybod i’r hyfforddwr am unrhyw newidiadau i’ch iechyd neu anafiadau neu gyflyrau newydd a allai effeithio ar eich cyfranogiad neu ddiogelwch.

Swim 4 Tri

Ymunwch â ni a dechreuwch eich taith driathlon heddiw.

P’un a ydych chi’n ddechreuwr sy’n awyddus i roi cynnig ar eich triathlon cyntaf neu’n driathletwr rheolaidd, mae Swim4Tri ar eich cyfer CHI. Mae Swim4Tri yn wych ar gyfer gwella eich ffitrwydd nofio a’ch techneg yn barod ar gyfer y dip oer hwnnw i’r môr a bydd yn eich gadael yn teimlo’n gryfach ac yn fwy medrus.

Mae sesiynau Swim4Tri yn addas ar gyfer pob safon gallu p’un a ydych yn newydd i driathlon, yn hyfforddi tuag at ddigwyddiad penodol neu’n gystadleuydd rheolaidd. Byddwn yn sicrhau eich bod yn hyfforddi ar y lefel gywir, drwy hyfforddiant o’r ansawdd gorau a phwyslais ar gywiro techneg, ar gyfer pob agwedd ar driathlon.

Ymarfer Corff yn y Dŵr

Mae Ymarfer Corff yn y Dŵr yn ddosbarth aerobeg dŵr hwyliog sy’n eich helpu i gadw’n heini heb roi straen ar eich corff. Gwryw neu fenywaidd, mae ein dosbarthiadau’n addas i bob oedran a gallu. Gyda chymorth yr hyfforddwyr, gallwch wneud y dosbarth mor hawdd neu mor anodd ag y dymunwch.

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud am Aquacise…
Ffordd hwyliog o gadw’n heini heb ofni anaf
Ymarfer gwych i gerddoriaeth gyda ffrindiau
Mae’r dŵr yn helpu’r corff
Ymdeimlad anhygoel o lesiant sy’n aros ymhell ar ôl i sesiwn orffen
Ymarfer gwych y gallwch ei deilwra i’r lefel a ffefrir gennych.

Adult Fitness Session

Mae’r sesiwn hon yn rhoi cyfle i oedolion/nofwyr hŷn sydd yn rhagori ar y lefel uwch ddatblygu eu gallu nofio at ddibenion ffitrwydd neu gystadleuaeth. Mae’r sesiynau’n canolbwyntio ar atgyfnerthu techneg effeithiol i waith stamina pellter hirach, y sgiliau rasio sy’n gysylltiedig â’r strôc ac ystod addas o ddriliau ac arferion. Mae’r sesiynau’n cynnwys agweddau mwy dwys ar ddatblygu hyfforddiant.

Mae dwy lefel o ddosbarth Ffitrwydd Oedolion, Ffitrwydd Oedolion Dechreuwyr a Chanolradd/Uwch.

Nod ein sesiynau dechreuwyr yw adeiladu ffitrwydd a strôc, gan ddefnyddio ystod o dechnegau, driliau a sesiynau ymarfer corff. Mae’r dosbarth yn cael ei gynnal dros bellter o 25m. Maent yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd wedi cael gwersi gwella/lefel unigolyn sy’n gwella, sy’n gallu nofio o leiaf 25m o nofio yn eich blaen, ond nad ydynt yn teimlo’n hyderus yn nofio yn y pwll 50m.

Nod ein sesiynau canolradd yw adeiladu ar ffitrwydd a gallu presennol, adolygu techneg ymhellach a nodi cynlluniau hyfforddi i gyflawni nodau personol neu anghenion hyfforddi penodol ac fe’u darperir yn y pwll 50m.

Ym mhob sesiwn byddwch yn derbyn:-

  • Sesiwn dan arweiniad Hyfforddwr
  • Pwyntiau hyfforddi ar dechneg strôc a sgiliau
  • Ymarfer gwych
  • dewis arall yn lle clwb nofio meistr
  • y cyfle i gwrdd ag eraill a nodi partneriaid hyfforddi