WNPS – DERBYNNYDD RHAN AMSER (DROS DRO)

DERBYNNYDD RHAN AMSER (DROS DRO)

(91 awr dros rota gylchol dros 4 wythnos)

Cyflog

 £19,293 y flwyddyn pro rata (£10.00 yr awr)

Mae Pwll Cenedlaethol Abertawe yn chwilio am Dderbynnydd cyfeillgar sy’n canolbwyntio ar y cwsmer fel ychwanegiad i’n tîm deinamig.

Yn y rôl hon byddwch yn cynorthwyo i gynnal darpariaeth effeithlon, effeithiol ac economaidd o wasanaethau aelodaeth a gwasanaethau archebu ar y dderbynfa yn y cyfleuster er mwyn cyflawni gofynion Pwll Cenedlaethol Cymru.

Mae sgiliau Gofal Cwsmer rhagorol a phrofiad o werthu yn angenrheidiol a dylai’r ymgeisydd delfrydol feddu ar sgiliau gweinyddol amlwg, yn hyddysg mewn cyfrifiaduron ac yn meddu ar sgiliau bysellfwrdd da, a phrofiad o weithio gydag aelodau o’r cyhoedd mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.

Mae’n ofynnol i dderbynwyr weithio yn ôl rota o sifftiau, a fydd yn cynnwys gwaith rheolaidd yn gynnar yn y bore, gyda’r nos, ar y penwythnos ac ar Wyliau Banc.

Cysylltwch â’r tîm recriwtio am sgwrs anffurfiol, a ffurflen gais trwy 01792 513596.

Mae’r swydd yn gofyn am ddatgeliad safonol a manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Dyddiad cau:- Diwedd Busnes Dydd Mercher 7 Rhagfyr 2022.

Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Iau 15 Gorffennaf 2022.

Swydd dros dro am 12 mis yw hon.

Mae pecynnau cais a chopïau o’r rota patrwm gweithio ar gael o

Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, Heol y Sgeti, Abertawe SA2 8QG

Rhif Ffôn: 01792 513513

E-bost: wnp@swansea.ac.uk

Ni dderbynnir CV’s, dylid dychwelyd ceisiadau wedi’u cwblhau wedi’u marcio â ‘Preifat a Chyfrinachol’ i sylw

Siân Whitmore

CYNORTHWYWYR CHWARAEON / ACHUBWYR BYWYD

SCP 1WNP

£19,293 y flwyddyn

Ydych chi’n nofiwr cryf ac yn frwd dros wasanaeth cwsmer? Os felly yna byddai Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe yn hapus iawn i’ch cael yn rhan o’n tîm!

Mae meddu ar gymhwyster pwll NPLQ/NARS yn ddymunol ond byddwn yn rhoi’r cyfle priodol i gymhwyso ar gyfer yr unigolyn addas.

Fel rhan o’r broses gyfweld, bydd disgwyl i chi arddangos eich gallu a’ch cymhwyster nofio.

Mae’r manteision o weithio i Bwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, canolfan ddyfrol genedlaethol Cymru yn cynnwys, defnydd campfa a nofio am ddim, parcio am ddim, cynllun pensiwn hael ac o leiaf 24 diwrnod o wyliau yn ogystal â gwyliau banc y flwyddyn (cynyddu gyda hyd y gwasanaeth ac ar sail pro-rata ar gyfer staff rhan-amser).

Swyddi Llawn Amser ar gael

Bydd yn ofynnol i Gynorthwywyr Chwaraeon/Arbedwyr Bywyd weithio yn ôl rota sifftiau, a fydd yn cynnwys sifftiau rheolaidd yn y bore, yn ystod y dydd, gyda’r nos, ar y penwythnos a Gwyliau Banc.

Mae’r swydd yn gofyn am wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd manwl.

Nodwch nad ydym yn derbyn CVs a gellir lawrlwytho pecynnau cais o’n gwefan:-

Amdanom Ni – Parc Chwaraeon Bae Abertawe

Er mwyn rhoi’r cyfle gorau i chi’ch hunan, byddem wrth ein bodd yn dysgu mwy amdanoch felly rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch chi ar y tudalennau “Rhagor o wybodaeth i gefnogi’ch cais

I drefnu trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Jonah Milla

Jonah.Millar@swansea.ac.uk

Dylid dychwelyd ceisiadau at wnp@swansea.ac.uk gyda “Cais Cynorthwyydd Chwaraeon preifat a chyfrinachol” yn y blwch testun a’u marcio “i sylw’r Cynorthwyydd Gweinyddol” neu gellir eu danfon â llaw neu eu postio i:

Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, Heol y Sgeti, Abertawe SA2 8QG

Dyddiad cau: 28 Medi 2022

WNPS – DERBYNNYDD

DERBYNNYDD

Llawn Amser (35 awr)

Cyflog

 £18,200 y flwyddyn

Mae Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe yn chwilio am Dderbynyddion cyfeillgar i ymuno â’n tîm deinamig yn gweithio mewn amgylchedd hamdden prysur sy’n rhoi’r cwsmeriaid yn gyntaf.

Yn rhan o’r swydd, byddwch yn cynorthwyo’r gwaith o ddarparu gwasanaethau derbynfa, aelodaeth ac archebu mewn modd effeithlon, effeithiol a threfnus ar y safle er mwyn cyflawni gofynion Pwll Cenedlaethol Cymru a Pharc Chwaraeon Bae Abertawe.  

Mae sgiliau gofal cwsmeriaid rhagorol a phrofiad o werthu yn hanfodol, ac mae’n rhaid i’r ymgeisydd delfrydol fod â sgiliau gweinyddol y gellir eu profi, yn ogystal â gallu defnyddio cyfrifiaduron a meddu ar sgiliau bysellfwrdd da, a bod â phrofiad o weithio gyda’r cyhoedd mewn amgylchedd prysur sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf.

Bydd disgwyl i Dderbynyddion weithio ar rota shifftiau, a fydd yn cynnwys gweithio yn gynnar yn y bore, gyda’r nosau, ar benwythnosau a Gwyliau Banc.

Cysylltwch â’r tîm recriwtio i gael sgwrs anffurfiol a ffurflen gais, drwy ffonio 01792 513596.

Bydd angen gwiriad DBS manwl ar ddeiliad y swydd hon.

Dyddiad cau:- 21.00 Dydd Sul, 19 Chwefror 2023

Cynhelir cyfweliadau ar yr wythnos yn dechrau 27 Chwefror 2023

Mae pecynnau ymgeisio a chopïau o’r rota patrwm gwaith ar gael ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, Sketty Lane, Abertawe SA2 8QG

Ffôn: 01792 513513

E-bost: wnp@swansea.ac.uk neu gallwch eu lawrlwytho o

Jobs – Swansea Bay Sports Park

Ni dderbynnir dogfennau CV, a dylid anfon ceisiadau cyflawn (gan nodi ‘Preifat a Chyfrinachol’) at sylw Siân Whitmore s.m.whitmore@swansea.ac.uk