Ar gyfer pob swydd wag arall, ewch i dudalen Swyddi’r Brifysgol.

ANGEN CYNORTHWYWYR CHWARAEON – WNPS!

CYNORTHWYWYR CHWARAEON / ACHUBWYR BYWYD

SCP 1WNP

£19,293 y flwyddyn

Ydych chi’n nofiwr cryf ac yn frwd dros wasanaeth cwsmer? Os felly yna byddai Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe yn hapus iawn i’ch cael yn rhan o’n tîm!

Mae meddu ar gymhwyster pwll NPLQ/NARS yn ddymunol ond byddwn yn rhoi’r cyfle priodol i gymhwyso ar gyfer yr unigolyn addas.

Fel rhan o’r broses gyfweld, bydd disgwyl i chi arddangos eich gallu a’ch cymhwyster nofio.

Mae’r manteision o weithio i Bwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, canolfan ddyfrol genedlaethol Cymru yn cynnwys, defnydd campfa a nofio am ddim, parcio am ddim, cynllun pensiwn hael ac o leiaf 24 diwrnod o wyliau yn ogystal â gwyliau banc y flwyddyn (cynyddu gyda hyd y gwasanaeth ac ar sail pro-rata ar gyfer staff rhan-amser).

Swyddi Llawn Amser / Rhan Amser ar gael

Bydd yn ofynnol i Gynorthwywyr Chwaraeon/Arbedwyr Bywyd weithio yn ôl rota sifftiau, a fydd yn cynnwys sifftiau rheolaidd yn y bore, yn ystod y dydd, gyda’r nos, ar y penwythnos a Gwyliau Banc.

Mae’r swydd yn gofyn am wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd manwl.

Nodwch nad ydym yn derbyn CVs a gellir lawrlwytho pecynnau cais o’n gwefan:-

Amdanom Ni – Parc Chwaraeon Bae Abertawe

Er mwyn rhoi’r cyfle gorau i chi’ch hunan, byddem wrth ein bodd yn dysgu mwy amdanoch felly rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch chi ar y tudalennau “Rhagor o wybodaeth i gefnogi’ch cais

I drefnu trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Ben Pannett ben.pannett@swansea.ac.uk

Dylid dychwelyd ceisiadau at wnp@swansea.ac.uk gyda “Cais Cynorthwyydd Chwaraeon preifat a chyfrinachol” yn y blwch testun a’u marcio “i sylw’r Cynorthwyydd Gweinyddol” neu gellir eu danfon â llaw neu eu postio i:

Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, Heol y Sgeti, Abertawe SA2 8QG

Dyddiad cau: 2 Mai 2022

RHEOLWR CHWARAEON – WNPS!

RHEOLWR CHWARAEON

£25,233 – £29,289

SCP 19WNP – 25WNP

Mae cyfleuster Campau Dŵr Cymru yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig i ymuno â’n tîm rheoli. Os ydych wrth eich bodd gyda champau dŵr, chwaraeon, iechyd a llesiant ac wedi ymrwymo i hyrwyddo diwylliant o iechyd a diogelwch cryf sy’n rhoi pobl yn gyntaf yna mae’r swydd hon yn berffaith i chi.

Yn y swydd amrywiol hon byddwch yn cefnogi’r Uwch Dîm Rheoli yn natblygiad, gweithrediad a rheolaeth strategol Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe (PCCA) a chi fydd arweinydd iechyd a diogelwch y cyfleuster.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu arddangos rhinweddau arwain cryf, ffurfio cysylltiadau gweithio cryf, bod â phrofiad o reoli ac agwedd sy’n cael ei lywio gan ganlyniadau. Bydd gwybodaeth am reoli pwll nofio a gweithrediadau peiriannau pwll hefyd o fantais.

Mae’r manteision o weithio i Bwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, canolfan ddyfrol genedlaethol Cymru yn cynnwys, defnydd campfa a nofio am ddim, parcio am ddim, cynllun pensiwn hael ac o leiaf 24 diwrnod o wyliau yn ogystal â gwyliau banc y flwyddyn (cynyddu gyda hyd y gwasanaeth

37 awr yr wythnos

Cyflog: £25,233 – £29,289 (SCP 19WNP – 25WNP)

Mae pecynnau ymgeisio ar gael drwy fynd i Swyddi – Parc Chwaraeon Bae Abertawe a lawrlwytho y ffurflen gais.

Dylid cyflwyno ceisiadau i wnp@swansea.ac.uk  gyda Cais Rheolwr Chwaraeon P&C yn y blwch pennawd

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Jeremy Cole, Rheolwr Cyffredinol neu Sian Gillies, Rheolwr Gweithrediadau

ar 01792 513513.

Dyddiad cau: Diwedd y dydd ar Ddydd Mawrth 26 Ebrill 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal wythnos dechrau 9 Mai 2022

Cynorthwy-ydd Chwaraeon – Parc Chwaraeon Bae Abertawe a Chanolfan Chwaraeon y Bae

Uchelgais Prifysgol Abertawe yw creu amgylchedd aml-gamp sy’n arwain y sector drwy ei chyfleusterau ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe ac ar Gampws y Bae, ar gyfer athletwyr perfformiad uchel ac elît, staff a myfyrwyr y Brifysgol, a’r gymuned leol a chenedlaethol.


Gan adrodd wrth y timoedd Rheolwr ar Ddyletswydd ac Uwch-gynorthwywyr Chwaraeon, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am gyflawni tasgau o ddydd i ddydd gweithrediadau yng nghyfleusterau’r Ganolfan Chwaraeon a’r Pafiliwn ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe, gan sicrhau y bodlonir y safonau uchaf o ofal cwsmeriaid, iechyd a diogelwch a golwg a gwasanaethau yn y cyfleuster.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.