Yn unol â chyngor cyfredol Llywodraeth Cymru, byddwn ni’n ailagor ein cyfleusterau.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni’n bwriadu agor ein drysau ddydd Llun 3ydd Mai ar gyfer (WNPS) a dydd Mawrth 4ydd Mai ar gyfer Campfa Singleton Chwaraeon Abertawe a Campfa’r Bae Chwaraeon Abertawe.

Os bydd gennych chi gwestiynau o ran ailagor, cysylltwch â ni ar bob cyfrif drwy e-bostio enquiries.sbsp@abertawe.ac.uk 

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Rydym yn gwybod mai cadw’n heini ac yn egnïol yw ein ffordd orau o adeiladu system imiwnedd gref ac aros yn iach. Nid yn unig hynny, profwyd bod gweithgarwch corfforol rheolaidd yn mynd i’r afael â straen ac yn cynnig buddion iechyd meddwl. Mae’r ddau ohonynt yn bwysicach nawr nag erioed!

Dysgwch sut ydym yn eich helpu i gadw’n heini ac iach ar ein tudalen llesiant gartref.

Pa newidiadau y gellir eu disgwyl pan fydd y cyfleusterau’n ailagor?

Rydym wedi gweithredu mesurau diogelwch yn ein cyfleusterau gan gynnwys system un ffordd a mesurau ymbellhau cymdeithasol. Bydd y system hon yn rhoi rhyddid i aelodau hyfforddi fel arfer, fodd bynnag, mewn modd sy’n ymbellhau yn gymdeithasol. Bydd gorsafoedd glanhau yn cael eu gosod ym mhob rhan o’n cyfleusterau, bydd angen i bob aelod lanhau unrhyw offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio. Bydd gan y cadachau hyn finiau arbennig, gan eu bod yn bydradwy, a byddant yn cael eu gwaredu yn y ffordd fwyaf ecogyfeillgar bosibl.

Bydd yn rhaid archebu pob sesiwn ymlaen llaw. Gellir gwneud hyn drwy ein system archebu ar-lein, fodd bynnag, os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch ag aelod o’r tim.

Gorchuddion wyneb

Sylwch:

  • Rhaid i bob cwsmer/defnyddiwr wisgo gorchuddion wyneb wrth symud o amgylch cyfleusterau dan do Parc Chwaraeon Bae Abertawe, ond gellir eu tynnu yn ystod sesiynau.
  • Anogir gorchuddion wyneb ar gyfer pob cwsmer/defnyddiwr wrth deithio i/o/rhwng cyfleusterau awyr agored, ond gellir eu tynnu yn ystod sesiynau. Mae masgiau a gorchuddion yn dal i fod yn rhagofal doeth wrth symud o gwmpas yn yr awyr agored.

Canllawiau Cwsmeriaid

Canolfan Hoci ac Athletau Abertawe (PDF)

Campfa Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (PDF)

Campfa campws y bae (PDF)

y sied (PDF)

pwll cenedlaethol cymru abertawe (PDF)

nofio cymru